06-05-2013

Tariedings literêre Alvestêderintocht


Moandei 6 maaie


Moarn is it safier; de Alvestêderintocht fan 2013 mei de start om 07.00 oere yn Ljouwert. Tryntsje van der Veer, dichteres en mei-organisator fan it Literêr Sirkwy,
is der klear foar. Alle dagen wurdt der sa’n 40 oant 50 km. rûn. It soe geweldich wêze dat der safolle mooglik dichters en skriuwers meirûnen, dy’t út en troch ho hâlde om sels in fers of ferhaal foar te lêzen, of harren foarlêze te litten troch skriuwers dy’t net meidogge, mar de rinners al efkes stypje wolle mei in moaie tekst. Elts is wolkom om dat te dwaan.

Om yn foarm te bliuwen bringt Tryntsje alle dagen in besite oan in Frysk dichter of skriuwer om de ynwindige minsk te fersterkjen mei in goed miel en in noflik petear. Foar eltse gasthear of –frou sil se ûnderweis in passend presintsje meitsje yn foarm fan in hyt-fan-̓e-pinne-haiku. Wilens it miel wurdt der uteraard praat oer it earder wurk en de nijste projekten fan de skriuwers. Binne jo benijd?
Folgje dan de kommende wike dit weblog, dêr’t de reis alle dagen beskreaun wurdt.

Tryntsje van der Veer skriuwt oer de wrâld om har hinne. It tema  ̀binnen en bûten’ komt hieltiden mear nei foaren. It giet oer oergongen, it oerflak, it trochbrekken en de ûntjouwing dernei. Oer it eigene en it oare, it sichtbere en it ûnsichtbere en de syktocht ûnderweis.
Der steane twa bondels mei cd op har namme: Binnentún (2009) en Fan binnen út, ier foarjier – From within, early spring (2011). Ouke Kooistra en Rob du Jardin wurken oan dizze cd's mei (foto’s, muzyk). Sy wurket as psychiater-psychoterapeut en coach yn Noard-Nederlân en Utert.

Wa’t Tryntsje persoanlik in tekst foarlêze wol, kin de deis tefoaren in e-mail stjoere (mei syn tillefoannûmer en it plak fan moeting) nei ruurdtsje61@gmail.com.
Ik sil it tillefoannûmer dan trochstjoere nei Tryntsje en dy nimt dan ûnderweis sels kontakt mei jo op om troch te jaan wannear’t sy op it plak fan de moeting oankomt. Foar wa't har net ken; dit is se:


Tryntsje van der Veer


En no der mar plat foar ...Moarn mear!

Geen opmerkingen: