02-11-17

pake Durk

.It fleis fan pake Prûmke
rûn earst oardel jier yn’t lân
as it net nei de merk gie
- fuortslein mei in klap fan ’e hân -
dan kaam it by slachter Abele.

Dy makke der kilo’s kofleis fan
dy’t er pake dan werom ferkocht.
Beppe makke der sjú fan en bakte
greaukes út bargefet foar by de
brune beannen mei appelsmots.

Pake kocht alle wiken in kilo 
kowefleis, trije pûn bargelapkes,
sân droege woarstjes foar by 't bier
en ien leverwoarst by Abele,
yn wyt en dan brún pakpapier.

Abele Fogel is al wei
lykas as pake Durk en it fleis
smakke my nea wer sa goed
as eartiids by pake Prûmke,
op ’e potkachel, in oere as seis.03-06-16

IRL

Ik haw in skoftsje ôfwêzich fan dit blog west, mar dat moat eins al wer feroarje.
Kursussen dien, dreech frijwilligerswurk op my nommen, de twa 'Boemerang'-bern binne wer yn 'e hûs, organisatrise foar BoerumCity2018, ik bin op it stuit oan it staazjerinnen foar BABS, no sa sawat.
Safolle ferskillende dingen irl (skreaunen wy eartiids op de messenger; irl = in real life) dat ik
amperoan oan skriuwen takom. Mar it bloed krûpt wêr't it net gean kin, dus meikoarten hjir dochs wer út en troch wat te lêzen fan my. Is it doel.

03-12-15

Reis mei stûpenSjochst it net faak:
de dea, in Molukker en de laak
tagelyk op in stasjon.

De dea die him foar as bline reizger
hy kocht in kaart op goed gelok,
rûn in skoftsje troch it middenpaad
bejoech him doe nei in skeane hoeke.

De Molukker wie net allinne, nea.
Syn maten laken en fernuveren har
mei skilich sjen nei it útsicht
op bettere tiden soe skielk blike.

It foel foar dat de trein ho hold.
Lichter letter oer it wikselspoar
wie net te sizzen hokker ûntbruts;
de dea, in koffer of de laak.


10-07-15

dêrhinne

trije dagen haw ik stien
griis de loft, swart it wetter
myn fuotten woartels, yn grûn sa âld

trije dagen haw ik heard
lang it wurd, tsjuster de tinge
myn earmen wjukken, de wyn ta wiis

trije dagen hold ik hoek
fûl de kjeld, wyt en yvich
it hert sa hurd, it moed sa stil

doe kaam de koarte nacht
en ik stapte út de oeren
de eagen heger, nei de stjerren

.

07-05-15

Op jacht yn it petgat


Wetter, wetter, goudfiskje, wêr giesto hinne?
De spoekesnoek leit ûnder slyk bedobbe
en loert op dyn flugge fleanen, dyn blikken
skobben yn de ûndergeande sinne.

Lit him stikelbearskes pakke, dy’t oars
neat dogge as it plantelaach besette,
lit him wytfisken frette, dy’t yn grutte
skotten plakke ûnder it einekroas.

Goudfiskje, goudfiskje, witst wol fan de jacht?
Wês tûk, krûp ferside yn it beammeskaad,
kom net oan it oerflak en ferweech dy net!
At de snoek mei de sturt op it wetter slacht –
wiest te let.25-04-15

Yn koarte halen

Ik tekenje. Yn grutte swarte streken
set ik syn bilbonken del, de sêfte búk
stekt der boppenút (goed foar in waarme krúk
yn de rêch) en mei de holle ha’k net folle wurk;
it lêste hier is fuort en de noas is grutter.

My heucht noch dy jonge jonge
waans boppelippe krolle as er wat sei
mei grutte mûle en noch gruttere hannen,
blauwe knibbelhoazzen en in swarte lange jas.
De hoed siet fol kranteproppen en de
gespen fan ’e skuon yn ’e sinne blonken.

Deselde jonge fan doe is no in oar,
al sjoch ik noch hieltyd in feint yn him
hy is no mear en minder de man
dy’t ik yn him seach, en ik sjoch, ik fiel
dat it goed wie, en ik tekene derfoar.
28-03-15

stippestap hinkelspring
sa dûnsje ik yn myn hinkelhok
stippestap sprinkelsprong
ik goai it stientsje of bin bok
bûten yn de maitiidssinne
bin ik swan of rin ik hinne
yn spin, it touke yn
út, sprút, de winter út

12-12-14

Namaste!

ik notearje trije wizen:
in Nepalees
in Litouwer
en in Marokkaan

har eachlidden biede my oan
frije fragen en wrantelprot
troch in tsiisdoek te parsen

myn stimme waakset as dame
fan fleis en bloed nei wetter
en brokken, wyt,

in suverens dy’t sear docht
en eagen opljochtet

as ik skriuw 
hingje ik
leafde oan myn fingers.03-12-14

beppe

Doe gie se der foar sitten en swijde net
oer har twadde mem, de bedoarne hjelsuster,
heit dy’t wat mei fee die en altyd fuort wie
de slachter oer de wei dy’ t woarst makke fan de kij
fan heit en de earste skiep fan oer it spoar

op ‘e fyts nei Appelskea en gjin oare Tomtom
as de mûle, ûnderweis nei auto’s sjen en sels
it riidbewiis helje wolle al mocht it net fan heit
en it gapjende folk dat op de loer lei as in feint
de fyts tsjin de muorre oan sette, o, o, hearebesite

en dan moast it dochs mar wêze, trouwe
en bern krije en bern krije en bern krije en
nea mear de stiltme fan in hûs mei in spiiskeamerke
of it lûd fan de wetterpomp by de wasktobbe
it rûzen fan beammen it lûd fan nea dat mear..