07-11-2014

By de seefûgels
yn dy loft, dy loft fan dy
dêr’t de skieppetekkens
dy om ’e earen fleane
dêr wol ik wêze
tegearre mei dy
wy sille fleane
nei de sinne
- of nei de moanne
it mei hjoed wêze
- of moarn
mar wy fleane mei inoar
sis it my ta dat wy
dit útsjoch net ferjitteBy in skilderijke fan Hepie de Haan
 
Foto: In-Dokkum

http://www.in-dokkum.nl/content/kruisbestuiving-bij-vakwerk-dokkum

Geen opmerkingen: