28-03-2015

stippestap hinkelspring
sa dûnsje ik yn myn hinkelhok
stippestap sprinkelsprong
ik goai it stientsje of bin bok
bûten yn de maitiidssinne
bin ik swan of rin ik hinne
yn spin, it touke yn
út, sprút, de winter út

Geen opmerkingen: