15-07-2014

Wylgemoed

De wylch draaide him yn ‘e sûs
en waard in stille stobbe
skûlplak foar de mosk en mûs
oan de stille slingerdyk

klimmerblêd wynsele him
om ‘e stamme, yn ‘e greven
tusken loft en grûn wifelt er
mei de fuotten yn it slyk

en op ‘e griene rûge kroan
yn de âlde grouwe prûk
skoftet soms in reade wikel
dy't dan wekket oer it gea

en oer my as ik bang bin
hy docht de wjukken foar my gear
dan klim ik yn de beam syn búk
en laitsje wy de hiele weareld út.
Wylgemoes-
beam út 'e wylgefamylje, in soad as stobbewylch brûkt,
Salix alba

Geen opmerkingen: