14-02-2014

Jo steane sa stilSa hiel, hiel stil jo stal 
mei jo hannen, ik wol
jo sizze in sa leaf wat,
mar ‘k wit net wat.

Jo skouderkes dy’t sa moai binne,
om jo hinget ljocht hinne,
waarm, waarm, waarm, - stil omhong
jo waarmte, ik doch ferlangjen om.

Jo eagen binne sa blau
as klearber wetter – ik woe
dat ik ris even jo wêze koe,
mar ‘t kin net, ik bliuw fan my.

En ik wit net wat ‘t is wat
ik jo sizze wol – ‘t wie dochs wat.


                                                        Nei

                                                                                                      Herman Gorter (1864-1927)Geen opmerkingen: