08-06-2013

Bûs- en oare doekjesNei in enervearjende jûn yn kafee Wouters yn Ljouwert wie it de oare deis wer betiid dei yn it arkje. Wat snotterich kaam ik fan bêd, en dat bleau de hiele dei sa. Lit ús dat dan drekst mar as it djiptepunt fan de dei beneame, dan hawwe wy dat mar hân.
Mar dêr liet ik it fansels net by sitte. Nei wat skriftlike arbeid mei no noch de goede stavering teach ik op nei Drachten, dêr’t hjoed de Peije Dei wêze soe. It wie kâld op ’e fyts, ik kin net oars sizze. In grou fest en in dikke, trochstikke bodywaarmer deroer hinne oan, mar noch waaide de wyn my troch alles hinne. Ienris yn Drachten waard it gelokkich al gau better waar.
Ik haw myn elektrysken oan ’e earste beste beam fêstklonken. No sis ik dat wol efkes hiel hurd, mar it hat wol in kertier duorre. Earst hie ik it fytskofferke alhiel mei it lytse koperen hingslot ôfsluten, doe’t ik derefter kaam dat it grutte kettingslot noch yn it kofferke siet. Dat de boel mar wer iepen, tassen oan it stjoer en it kettingslot derút. Ik wie op ’t lêst net yn Boerum. Ik hie dus sa’n grou fytsket meinommen, en dêr koe’k it net rjocht mei fine. It ding woe mar net op slot. En dêr wie er oars al foar. Dat ik griemde der wat mei om en om, en dat waard der net better op doe’t ik fernaam hoe’t twa wurknimmers fan de ‘Handy-man’winkel my spytgnyskjend stiene op te nimmen. Oan de oare kant de wei siet in brassband fan goed tweintich man dy’t skoft hiene. Dus ik siet tusken twa fjurren yn. Mar dea guod wurdt gjin baas, dus ik haw it opret en krekt dien oft ik net seach hoe’t sy seagen. No is Drachten ek in doarp, mar oan de winkeljende froulju te sjen dy’t dêr omrinne, wol it ek wol in stêd wêze. De iene al moaier (lês: neakener) oanklaaid as de oare. En de manlju, no wat sil ik sizze. By de measten spanden de boesgroentsjes om ’e lea en stienen se heal iepen. Ik haw seker fiif mannen sjoen dy’t mei de mûle iepen stiene te stoareagjen nei de búkdansereskes mei tinne doekjes dy’t dûnsen ûnder de kapel dy't yn it sintrum stiet. Eins hie ik fan dy miggefangers in foto meitsje moatten ynstee fan de búkdanseressen, want no sitte der aanst thús fêst ek wer in stik of wat foar de pc te stoareagjen mei de mûle iepen.
Hichtepunt fan de dei wiene der oer it algemien hiel aardige optredens yn Drachten; muzyk
, teater, stille bylden en kabaret. Moaie dei. Ik sis: it meast fruchtber kwa mooglike ynspiraasje.
Geen opmerkingen: