29-05-2013

Klapperkes?


Snein is it safier; dan sil ik in wike as wat trochbringe yn iensumens. No wie ik fan doel om dêr alle dagen ferslach fan te dwaan op it weblog, mar ik bin der yn ’t foar net wis fan dat ik dat folhâlde sil. Ik wit nammentlik net hoe’t de tiid him dêr ferhâldt. Oft der dagen wêze sille dy’t ferglydzje sûnder dat der eat fan belang bart. Dat it hichtepunt fan de dei de ferside snoek is dy’t him efkes sjen lit, of dat de teepot oan diggels giet of dat it jûnsmiel bestiet út in opwaarme pantsje bamy. Dan kinst dy ôffreegje oftst dat no wier mei de hiele wrâld (no ja, mear in protsje tafallige foarbygongers) diele wolst. Oan de oare kant; kinst fansels ek alle war dwaan om eltse dei dyn eigen klapperke te kreëarjen en dan tink ik net oan iten of it wurk dat ik fan plan bin om te dwaan. Mar wat dan wol?
Soe it slagje eltse dei in draakje te ferslaan?Geen opmerkingen: