08-05-2013

Earste dei ... fan Ljouwert nei Sleat


SMS’kes fan Tryntsje nei Ruurdtsje:Ljouwert! 07.00 oere

Boazum! 10.31 oere

Snits! 12.27 oere mei sop by it Bolwurk

Drylts! 14.13 oere

Wâldsein! 16.39 oere, de skuon net úthân, gjin blierren!

Spannenburg! 16.48 oere

Sleat! 18.36 oere, úttsjekt en no ûnder de brûs!


 

Hoe let bist moarns ôfset (by de start wei)?

De wekker skille hjir yn Ealahuzen om 04.45, mar ik wie al earder wekker mei in gedicht yn ’e holle. Om 05.15 wie ik yn Sleat. Ik koe mei de twadde bus en wie al om 06.20 yn Ljouwert. It waard doe ljocht.


Hokker waar hiest by de start, en feroare dat ûnder it rinnen ek?

It bleau de hiele dei moai waar, al waard de loft middeis wat fet. Hoed op, in ekstra bloeske oan en faak ynsmard, want it baarde der yn. Ik gloei noch. Nei’t ik oer de finish wie foel der in sêft buike. It rûzerke út it easten op ’e middei wie hearlik, dat joech in ympuls foar de lange einen op ’e romte fan de earste dei.

Wat is dy opfallen ûnderweis?           

It wie in prachtige dei. It begûn goed, al om 07.05 kaam ik Tjipke Bloemhof tsjin, de PR-man fan Sint Jabik, sjonger yn tal fan koaren, ynsprekker op in cd fan my en no ferkearsregeler.  Dernei moete ik him noch trije kear.

Ik ha yn it begjin oprûn mei in Friezinne om útens, nei in tal kilometers die bliken dat har man de ‘stêdsdichter’ fan Dronten is. Fierder ha ik geregeld in stik kuiere mei Rob Faltin, dy’t yn alle stêden op syn trompet in Frysk fers hearre liet. 

Tryntsje moetet Rob Faltin

De measte stikken ha ik allinne rûn en genoaten fan de maitiid. By Weidum learde in prachtich Frysk hynder har foaltsje it draven.  Meardere swannen sieten op it nêst en der wie ek in hielendal swarte swannefamylje.  De natoer is dit jier in pear wiken letter as gewoanlik, mar yn Snits bloeide de Spirea geweldich moai. By de Swette del steane moaie âlde beammen.

Underweis frege in aardige frou oft ik ferlet hie fan in sâlt koekje. Sy en har man gongen fierder, maar wachten my letter op. Se tochten dat se my koenen. Dat bliek te klopjen: fan de Muzykmaraton yn Lollum, mei de opbringst foar Tadzjikistan, in lân yn Sintraal-Azië. Ik bin no bypraat oer it hjoeddeistich biologysk molkebedriuw mei in 70 kij dy’t harsels melke litte troch in robot. Sadwaande koenen dizze minsken in hiele dei kuierje.

Wat wie in ‘poëzy-momintsje’ ûnderweis?

Dy bestienen hjoed foaral út poëtyske printsjes. Sa sprutsen de ferweesde brievebussen my bot oan, mar ek it driuwende hout yn it wetter by de moune fan Drylts. 
  
                                                                    Driuwend hout by Drylts

                         
By wa skoosto oan foar in miel en hokker relaasje ha dizze persoanen mei de skriuwerij?

Ik hie fan ’e moarn al brea iten by Jan en Marja Schotanus yn Easterwierrum, dy’t der in soad wurk fan makke ha: mei oankundigingen oer my op ’e dyk, musicalmuzyk út in echte speaker (Kabaret, troch har oerset) en in itenstafel, kompleet mei boeken en blommen. It brochje bestie út in hearlike omelet mei champignons, griente, in broadsje en twa bakjes kofje. It smakke út ’e keunst.
Jan is bestjoerslid fan It Skriuwersboun. Hy en syn frou binne drok mei oerset-, skriuw-, skoal- enharkboekwurk yn it Frysk en yn de oersettaal. Op dit stuit wurkje sy oan De Reade Bwarre. Fierder steane der noch skiednisprojekten en in berneboek fan de Travelliers op stapel.
Ik ha dêr in haikû efterlitten op in kaart fan Willem Anthoni Oeps (1904-1988), dy’t ík net koe, mar Marja wol.

reizgje yn tinzen
fiere tochten al ôflein
stiloan no lichter

                     Marja Schotanus hat it moarnsbrochje klear

Wêr silst it jûnsmiel nuttigje?

Ik yt en sliep hjoed wer by ús mem, dus op itselde adres as juster, mar moarn sliep ik by in skriuwster en toanielwurkoersetster!

Hoe let joust dy del, en wat is dyn lêste gedachte?

Dat ik my ek no net fersliepe wol. De bus giet 6.15 út Warkum nei Sleat. Ik reizgje dus hieltyd earst werom mei de bus foardat ik begjin te rinnen. Moarn is de etappe fan Sleat nei Warkum, en dy is 44.91 km. lang.
Oant moarn!

Geen opmerkingen: