07-05-2013

De rinreis. 6 maaie, fan moandei op tiisdei

 

 Fraachpetear op ̓e dei foar de rintocht
(alle dagen sille beskate fragen op ̓e nij oan bod komme)


Tryntsje giet op ̓e dei foar de Alvestêderintocht nei har mem, omdat sy dat plak as honk keazen hat foar de rintocht.

Hoe let bist fan hûs ôfset ?

Moandeitejûn bin ik nei ús mem Rinkje van der Veer-Franckena ôfreizge. Sy wennet yn Ealahuzen, in doarpke oan de súdkant fan de Fluezen. Ik sil dan moarnier nei Sleat, om dêr om 05.45 oere de bus te nimmen nei Ljouwert. Dan stiet myn wein dêr alfêst, want dy moat ik letter noch brûke. It wurdt de earste en langste etappe. Oerdei ha ik noch oan it wurk west en thús de brot ris goed skift. Wat moat al en wat net mei? Oer de klean foar moarn bin ik noch net út. Der wurdt sprutsen oer mooglik in bui mei hagelstiennen yn ’e neimiddei, mar it sil ek waarm wurde. Soenen in ponsjo en in lytse paraplu genôch wêze of bin ik dochs in reinjas nedich? Fansels ha ik toch te folle mei, mar hawar. Ik bin te werkennen oan myn hoed!

Hokker waar hast oan de foarjûn?

In moaie foarjiersjûn mei rêstich waar.

Wat is dy opfallen ûnderweis?

It is altyd wer thúskommen yn de Súdwêsthoeke mei de romte en it wetter. It sêfte grien dat no krekt útsprút en it blau fan ’e loft. 

Wie der ek in poëzy-momintsje ûnderweis?

De sinne-ûndergong oer de mar wie prachtich. By de Lange Hoeke, op ’e grins fan de Hegemermar en de Fluezen, ha ik efkes parkeard om in foto te meitsjen. Dêr leit it eardere tsjerkhôf fan Ealahuzen ûnder it wetter.

Oer krekt dat plak skreau ik in pear jier ferlien as part fan in gedicht:
‘dy’t der no op weagen it silen leare - en op ’e golfslach troch eilannen brutsen - op hûs oan lavearje - dêr’t it sjongt oer ’t tsjerkhôf - heger sylt nei myn ûnthâld - yn wolken dyn byld - wetter jout brea - somtiden in lichem - dan rommet de wyn’.

Myn berteplak Nijegea H.O.N. is yn 1966 omdope ta Ealahuzen, want der wiene trije plakken Nijegea yn Fryslân. Spitigernôch hat it net folle holpen, want doe gong ús feesttinte nei Enkhuizen. Letter kaam de postkoade. Dochs fyn ik Ealahuzen in moaie namme, it doarpke is skoan en ik hâld der graach ta.

By wa skoosto oan foar in miel en hokker relaasje hat dizze persoan mei de skriuwerij?

Ik útfanhûzje hjoed noch by ús mem (82 jier). Us heit wie altyd oan it skriuwen, dat ús mem wit wat it is om dermei te libjen. Sels skriuwt sy graach brieven, ek yn it Frysk en yn in moai hânskrift. Sy komt fan Molkwar en wy ha der as bern altyd niget oan hân hoe as se der prate (lykas it wurd barn). Myn mem lêst in soad, ek Fryske boeken. Sy hellet dy by de bibliobus. Fierder helpt myn mem har Hollânske buorfrou Frysk te learen en oerheart sy har hûswurk. Jûn hat sy sels ynbelle op de DichterBy-tillefoan fan Tresoar, neffens de ynstruksjes út it doarpskrantsje om sa it doarpsgedicht te hearen (slagge) en wy ha it noch hân oer ús doarpfers. Tige gesellich.

Wêrút bestiet it miel iten? En wêr sliepste?

            Ik hie by my thús al iten, mar mem hie noch lekkere kofje mei wat derby.
Sliepe sil ik aanst yn it keamerke dêr’t ik ek lei doe’t ik 17-18 jier wie. Lekker fris en fertroud.

Hoe let joust dy del, en wat is dyn lêste gedachte?

It is al te let en de lêste gedachte is foar aanst en dy is wier privee.
Mar fansels hoopje ik my net te fersliepen. Oft dat slagget witte wy moarnier.
Sels myn mem hat de wekker set!


Yndie hat Tryntsje har net ferslept. De earste melding wie fan ̓e moarn om tsien oere hinne, sy hie doe

ûnderweis krekt bôle mei aai opdien yn Easterwierrum. Dêroer letter mear!

Geen opmerkingen: