11-05-2013

De foarlêste rindei: fan Frentsjer nei Dokkum
Tryntsje van der Veer rint de Alvestêdetocht fan 2013 en docht ûnderweis alderleie fan literêre yndrukken op, û.o. troch besites oan skriuwers dy’t wenje yn plakken yn de buert fan it trajekt.Hoe let begûn de reis hjoed?

De wekker skille alwer om 04.45 oere en om tsien oer fiven reizge ik nei Dokkum om dêr de auto te parkearen en mei de bus werom nei Frjentsjer te gean. It wie griis by de start om sân oere, dat ik hie daliks de jas en ponsjo mar oandien.

Bleau it sok beroerd waar?

Nee, nei in heal oere klearre it op en nei Berltsum waard it echt droech. Der stie in stoefe wyn, mar dy hienen de kuierders yn ’e rêch. By it lêste stik fan it trajekt, Stiens - Dokkum, mei 10 km. lâns de Ie, kaam de kjeld derby. Dochs wie it moai fris kuierwaar.

Wêr hast dy om fernuvere?

De moaie tsjerke fan Berltsum en de gastfrijheid fan de bewenners oan de Alvestêdekuiertocht. Der waarden ús apels, drinken, oranjekoeke, kofje ensafhinne oanbean.
Yn it lân stie in moai gedicht oer Stiens en Britsum, makke yn 1851 en opnommen yn de Karlêzing earste wurk fan Waling Dijkstra (1921-1914).
Fierder ha ik moaie swartbûnte kij sjoen en kikkerkonserten heard.

Wie der hjoed ek in poëzy-momintsje ûnderweis?

Lâns de rûte Frjentjer-Dokkum skitterjende plakken. Ien derfan is Tergrêft, mei in lytse haven.
Fierder is foar my de hiele Dokkumer Ie ien lang poëzymomint.

By wa skoosto oan foar in miel en hokker relaasje hat dizze persoan mei de skriuwerij?

Ik haw iten en slept by Akke Brouwer (berne yn Dokkum), dy't Dongeradichter wie fan 2006 oant en mei 2008. It wie foar har een tige geunstige ûnderfining. Sy fertelde oer har karriêre mei (ûnder oare) de toanielakademy, in funksje as provinsjaal toanieladviseur en as betûft treningsakteur. Sy hat fanút har eigen wurk in soad (muzyk)perfomances dien. Yn 2005 kaam se werom nei Fryslân en nei in skoftke yn Dokkum hat se har yn Hantum nei wenjen set.
Se hat no it teaterprojekt Wonen en Werken yn Grins ûnder hannen, ûnderwylst feroaret sy har wenomjouwing nei "It Hûs fan de dichter", in poadium foar poëzy, keunst en besinning.

Hantum, tsjerke en stûpa
Wêrút bestiet it miel iten?

Hjoed gjin gehakbal op it menu, mar makaroany, sa’t de mem fan Akke dat doedestiids klearmakke, mei in hearlike salaad en sitroenyoghurt nei.

Op de efterlitten kaart fan Bart van der Leck skreau Tryntsje de folgjende haikû:

knop

inte dyn stamme
it foarjier yn 'e holle
blom noch yn 'e knop


No sil ik lekker sliepe, it wie in lange dei. Moarn it lêste stikje fan de rûte; Dokkum – Ljouwert (noch mar 28,57 km)!
Geen opmerkingen: