28-03-2013

Literêr Sirkwy set útein mei in kursus Better Presintearjen!


Workshop jûn troch Philip Curtis

Net eltse skriuwer of dichter dy't wolris op in poadium stiet, is like wis fan syn stim en hâlding by it foar it ljocht bringen fan poëzy of ferhalen.
Hoe brûkt men bygelyks in mikrofoan? Wêr lit men syn hannen?
At jo graach ris wat tips en hânfetten krije wolle soenen om dat better oan te learen, dan krije jo dêr no de kâns foar.

Op sneontemiddei 13 april wurdt der in ynteraktive kursus jûn foar skriuwers (Frysk, Hollânsk, dialekt) dy’t harren poadiumpresintaasje ferbetterje wolle. De kursus is in ferfolch fan op dy fan it skriuwerswykein yn Riis yn 2012, mar is likegoed nijsgjirrich foar minsken dy't foar it earst meidogge.

Dosint is Philip Curtis, in muzyk- en teaterman dy’t ûnderfining hat op it mêd fan presintearjen op in poadium. Nim foaral eigen wurk mei om mei te oefenjen. Curtis sil ek jo mooglike fragen beäntwurdzje.

Foar wa:                    leden en net-leden fan It Skriuwersboun
Datum:                       sneon 13 april 2013
Lokaasje:                   Kafee Wouters yn Ljouwert (foar it NS-stasjon oer)
Tiid:                            Ynrin om 13.00 oere, start 13.30 oere
Skoft:                          15.00-15.30 oere
Ofrûn:                         likernôch om 17.00 oere
Kosten:                       fergees
Opjefte:                      is nedich, graach opjaan foar 11 april fia Ruurdtsje61@gmail.comDe organisaasje fan it Literêr Sirkwy leit yn hannen fan Tryntsje van der Veer en Ruurdtsje de Haan.


Geen opmerkingen: