19-02-2013

Kâld

Kâld

 


Winter komt neier.
Ik fiel it oan de loft
en oan de wurden dy’t ik skriuw.
Alles wurdt helder: de strjitte
is oan de ein ta te sjen. De wurden
hawwe gjin ein.

Ik bin tichter
by de wierheid yn desimber
as yn july. Ik bin dichter
by de graasje fan de kalinder, liket it
soms wol. Dochs, de wurden net, de stêden
nimme har ein.

At der earne
simmer en winter, mar in stjer
baarnde dy’t in ynwyt ljocht joech.
Ik sis in stjer, mar it
mei alles wêze. At it mar baarnt en
wurden waarmte jout.

Mar ik leau
net, winters noch minder, oan
sa’n stjer. Yn wurden moat ik leauwe.
Mar wa kin dat? Ik bin
in stim, stjerrend en kâld, fol
winterske wurden.


Remco Campert
Ut: Berchtensgaden,
De bezige bij, Amsterdam 1953

oersetting: R. de Haan


Geen opmerkingen: