17-11-2011

Wêr't it oer giet...?
Hallo Ruurdtsje,

graag ontvang wat info over jou en je werk, over wat je op de poëzieavond 15 dec. gaat doen.
Heel kort. Is voor persbericht. Als het kan deze week nog, dank alvast. Groeten Melvin.
Hallo Melvin,

Dy jûn sil Ruurdtsje 6 koarte fersen foarlêze út har searje 'Yn de dwaaltún', dy't giet oer in frou dy't troch in grutte byldentún dwaalt en ferdwaalt.


Noadige tiid: ± 7 minuten. Langer as ik sykhelje.Freonlike groetnisse,

Ruurdtsje


Geen opmerkingen: