18-02-2010

lykwicht





ik koe mei myn liif
fêst better oerwei
at it wicht yn 'e kiif
fan myn skriuwen lei




Geen opmerkingen: