01-10-2009

In oare wyn
Dit is net myn nacht. Ik Phoenix,
doe’t ik boppe it doarp fleach,
doe’t ik ferlitten strjitten seach,
in Arabyske nacht, winliks.


Yn it moanneljocht sweeft it tapyt.
De tsjokke loft liftet mar min,
der is neat dêr’t ik de finger op lizze kin
as libben guod, sterke spyt.


De sok fan de lampe is op syn koartst,
en it lemieret al, de wyn is soel.
At hjir ea wat foar my te finen foel
wie it dizze nacht, dy’t skine moast.


Geen opmerkingen: