26-05-2009

Earste leafde‘Wolst springe, of sweve?’ frege pake.

‘Sweve!’ sei it bern.en ik joech dy myn hân en wy dienen it

fan doe ôf meiïnoar.

Wat koenen wy libje! Wy beleinen

bêd en brochje, wy heinen de segen

út de loft en brûsden fan enerzjy.Wat is leafde?

It is wat farsk út de eagen floeit,

in stream dy’t streaket ast by my del rinst,

it hert dat tsjûkeret by dyn swym.

Mar leafde, leave, bestiet net.Sy komt as in ljip yn de maitiid

en giet mei de guozzen fan de winter,

simmers siket se net

en de hjerst, och yn de hjerstkin se springe.

Mar sweve docht se it leafst.

1 opmerking:

Anoniem zei

Bedankt voor een interessante blog